Trivselregler

För dessa trivselregler gäller att:

 • De är komplement till lagar och stadgar
 • Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätt av lägenhet som innehas med bostadsrätt
 • Styrelsen beslutar om och antar trivselregler
 • Grundläggande respekt och hänsyn skall visas grannar emellan

Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande trivselregler (dessa kan givetvis kompletteras eller ändras genom nytt styrelsebeslut).

Allmänt

 1. Samtliga i bostadsrättshavarens hushåll ska känna till och följa föreskrifter/trivselregler som utfärdas av styrelsen.
 2. Bostadsrättshavaren ska före inflyttning teckna och upprätthålla hemförsäkring med brf-tillägg, omfattande även värmepumpen.
 3. Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och väl vårda, såväl sin egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 4. Styrelsen skall omedelbart kontaktas om det uppstår händelse eller skada som genast måste åtgärdas (t ex vattenskada, brand eller liknande).
 5. I lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa, speciellt nattetid, övriga bostadsrättshavare.
 6. Medlem skall följa bestämmelserna beträffande kontroll av ohyra, samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till styrelsen. För att inte locka skadedjur till området skall hushållssopor eller matavfall inte lämnas utanför ytterdörr.
 7. Förvaring av brandfarligt gods i lägenhet och lägenhetsförråd skall begränsas enligt Lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor.
 8. Antenner och paraboler får inte uppsättas utan styrelsens skriftliga godkännande.
 9. Markiser ovanför fönster som avviker från vad som anges nedan får inte uppsättas utan styrelsens skriftliga tillstånd.
 10. Utan styrelsens tillstånd får bostadsrättshavaren sätta upp enfärgade fönstermarkiser med rak kappa eller utan kappa i grå nyans OBS! En markis per fönsteryta, montering ska utföras fackmannamässigt.
 11. Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de ej stör, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom. Hundar ska hållas kopplade på allmänna områden.

Hänsyn till grannar

 1. Visa extra hänsyn till dina grannar efter kl. 22:00 och före kl. 08:00. Tänk på att t.ex. höga volymer på musikanläggning/TV, användning av borrmaskin och dylikt, stör dina grannar. Stäng altandörrar och fönster. Undvik även skrik och skrän på gården, mopeder med mera. Spel på basketplanen efter kl 21 på vardagar bör undvikas då detta kan upplevas som störande av de boende runt planen.
 2. Grillning och dylikt är tillåtet endast inom det egna skötselområdet (se avsnitt om altaner och rabatter). Medlem måste minimera eventuella obehag för grannar. Medlem är ansvarig för skada orsakad på grund av slarv eller oaktsamhet.

Gårdar och vägar

 1. För eventuell skyltning/affischering krävs styrelsens skriftliga godkännande. Detta gäller även eventuell skyltning på husen inklusive husnummer.
 2. Undvik att cykla över gräsmattor och planteringar.
 3. Undvik tomgångskörning och onödigt störande motorljud.
 4. Uppställning av fordon och parkering ska ske på egen bilplats. Särskilt parkeringstillstånd ska läggas synligt i framrutan, även på gästparkeringar. Gäster hänvisas till någon av föreningens gästparkeringar eller att parkera på andra parkeringsplatser i området.
  Det är förbjudet att parkera framför grindar eller annan plats på området som inte är en parkeringsplats.
 5. Staket runt gården och mellan bostäderna är föreningens ansvar avseende underhåll och målning. Eventuell skada på staket som orsakats av boende ska åtgärdas av boende. Föreningen kan i vissa fall bekosta material, beslut om detta fattas av styrelsen. Eventuella påbyggnader samt kompletteringar på staket som utförts av boende omfattas inte av detta ansvar. Se vidare sektion angående altaner och rabatter.

Altaner och rabatter

 1. Med eget skötselområde avses altaner i anslutning till bostaden samt rabatter i direkt anslutning till altan och förråd mot innergården (“Ölandstoksrabatter”).
 2. Den boende har själv ansvar för att underhålla och ta hand om altanerna på bästa sätt.
 3. Utan styrelsens tillstånd får följande förändringar av altaner göras; nya staket, påbyggnader på staket, uppförande av pergolas etc. Alla arbeten/tillbyggnader behöver vara fackmannamässigt utförda och inte kräva bygglov.
 4. Nya staket ska generellt följa samma utformning som staketen mellan bostäderna och får enbart uppföras i kulören NCS S4550-Y70R.
 5. Staket inklusive påbyggnader på staket mot innergården får inte mäta högre än 180 cm från altangolv till överkant. Eventuella påbyggnader på staketen mellan bostäder måste dessutom godkännas skriftligen av berörda grannar. Samma höjd gäller där. För påbyggnader av staket som inte angränsar till en granne kan högre höjd accepteras, dock max 2m.
 6. Den boende har själv ansvar för att underhålla och ta hand om rabatterna inom eget skötselområde. Detta inkluderar att hålla rabatterna fria från maskrosor, sly och andra skadeväxter. Det åligger också den boende att kratta bort löv, fylla på med ny jord och gödsel efter behov.
 7. Det står den boende fritt att byta ut häck och växter i rabatter inom eget skötselområde, med hänsyn tagen till punkt 8-11.
 8. Planteringar i rabatterna inom eget skötselområde får inte mäta högre än 180 cm.
 9. Invasiva växter får inte planteras på något område, se t ex invasivaarter.nu.
 10. Klätterväxter får inte planteras mot byggnader.
 11. Giftiga växter eller växter med giftiga bär bör inte planteras i rabatterna med hänsyn till gårdens barn.

Sophantering

 1. Föreningen tillhandahåller kärl för hushållssopor (brännbart), matavfall samt trädgårdsavfall.
 2. Hushållsavfall slängs i sophusen. Varje hushåll har fått två nycklar till luckorna till sophusen. För att hålla nere mängden hushållsavfall rekommenderas hushållen att källsortera. Närmaste återvinningsstation ligger vid Hemköp Skarpnäck.
 3. Kärl för matavfall är placerade vid sophuset mot Flygfältsgatan och i dessa får endast papperspåsar avsedda för matavfall användas. Påsar finns att hämta i boden vid behov.
 4. Trädgårdsavfall slängs under sommarhalvåret i kärlen vid postlådorna. Enbart trädgårdsavfall får slängas i dessa kärl. Tömning sker varannan vecka mellan cirka vecka 14 och 42.